Dr. Rastegar Biotechnology Center

اسلایدر صفحه اصلی

خرید ، فروش ، صادرات و واردات گل محمدی و فرآورده های آن


دانستنى ها و اصول چيدن گل محمدى

برداشت گل محمدى نيازمند دانش و پيروى از اصول خاصى مى باشد. بسيارى از گلستان كاران به دليل عدم آگاهى از اصول و دانستنى هاى مخصوص چيدن گل به توليدات خود وارد مى سازندكه ما اين زيان ها را ” آسيب هاى ناآگاهى ” مى ناميم در زير به برخى از اصول ودانستنى هاى چيدن گل محمدى اشاره مى شود

 فصل برداشت گل محمدى از اوايل ارديبهشت تا اوايل تيرمى باشد.

 هر گاركر مى تواند در يك ساعت حدود 5 كيلوگرم گل برداشت كند.

 در هنگام برداشت گل رعايت نكات زير ضرورى است : تا حدامكان بايد كوشيد تا از دست كش استفاده شود.به گل ها كمتر آسيب وارد گردد.گل ها در كيسه هايى كه قبلا كود و يا مواد غذايى در آن بوده جمع آورى نگردد. در زير آفتاب به مدت طولانى نگهدارى نشوند و پس از جمع آورى در ساعات اوليه ى صبح بلافاصله به مراكز خريد فرستاده شوند.

وزن يك گل مطلوب به طور متوسط 1/75 گرم است.

 در فصل سرد و بارانى ميانگين وزن 500 عدد گل حدود 1كيلوگرم مى باشد .در فصل گرم و خشك وزن گل كاهش پيدا كرده وميانگين وزنى 650 عدد گل حدود 1 كيلوگرما ست.

 گل ها حداكثر تا ساعت 10 صبح بايد چيده شوند.

جمع آورى گل هاى محمدى در زمانى كه هنور شبنم آن هاخشك نشده باعث افزايش ميزان اسانس مى گردد .

درا بتداى فصل برداشت ميزان NEROL و GERANIOL در گل محمدى افزايش و ميزان CITRONELLOL كاهش مى يابد.در انتهاى فصل برداشت مقدار CITRONELLOL افزايش يافته و مقدار NEROL, GERANIOL كاهش مى يابد.  گل محمدى در كارخانه حداقل بايد ظرف 6 ساعت تقطيرشود.گل هايى كه حدود 12 ساعت بعد تقطير شوند با كاهش 20 درصدى بازدهى اسانس مواجه خواهند شد. ا ز تقطير 25 عدد گل محمدى 1 قطره ا سانس بدست مى آيد

 مقدار محصول گل در يك گلستان بستگى به عواملى هم چون ارتفاع، مسير باغ،سن، هرس ،آبيارى ،كوددهى، آب و هوا و وضعيت خاك دارد كه مى تواند باعث افزايش يا كاهش محصول گلستان شود.

گل محمدى در مدت زمان كوتاهى تازگى خود را از دست مى دهد.به همين دليل در روزى كه گل ها جمع آورى مى گردند بايدتقطيرا نجام شود.

تحقيقات گوياى ا ين است كه در شرايط نرمال اتاق ) 25 درجه سانتى گراد( گل هاى محمدى كه درون كيسه نگهدارى مى شوند درطول چند روز اسانس هاى فرار خود را به سرعت از دست مى دهند و کاهش می يابد NEROL و GERANIOLافزايش يافته ميزان CITRONELLOL و STEAROPTEN در اين مدت ميزان گل هاى محمدى كه تازه جمع آورى شده ا ندا گر درون كيسه و درون آب سرد قرارگيرندبدون ا ين كه پژمرده شوند تا 3 روز مى توانند مقاومت كنند.

• گل هاى محمدى در روز نخست برداشت داراى حدود 43 هزارم درصد اسانس هاى فرار هستند.
گلستان هاى گل محمدى هر ساله بايد هرس شوند و پس از رسيدن به سن ده سالگى كف برمى گردند. هرس اسباب توليد مطلوب تر گلستان را فراهم مى سازد.در زمينه ى هرس توجه به موارد زير الزامى است.

يكى ا ز مهم ترين فاكتورهايى كه بر روى بازدهى و كيفيت گل محمدى تاثير مى گذارد هرس مى باشد. بازدهى ا قتصادى گل محمدى بين سنين چهار تا شش سالگى گل است و در حدود ده سالگى با كاهش ميزان بازدهى به مرحله ى پيرى مى رسدبه همين خاطر حدا قل ده سال يكبار در ماه هاى فصل پاييز پس ازبرگريزان گياه مسنى را كه بازدهى شان كم شده است هم سطح با خاك بوسيله ى تبر و ياا ره برقى قطع كرده جوان سازى ا نجام مى پذيرد.

ا گربلافاصله پس از هرس جوان سازى مابين شيارها كود دامى ريخته شود و در فصول خشك از سيستم آبيارى قطرها ى استفاده شود باغ ها خيلى سريع به بهره ورى خواهند رسيد.

هرس معمولا يا بوسيله ى قيچى هرس ياب وسيله ى اره ى چمنزنى انجام مى گيرد.براى ا ين كه بيمارى و آفت از گياه بيماربه گياهان سالم انتقال نيابد بايستى ماشين آلات هرس به صورت مداوم ا ستريليزه شوند وبراى استريليزه كردن هم مىتوان ازهيپوكلريد سديم 10 درصد و يا هيدروژن پروكسيدا ستفاده كرد.

 هرسى كه زودتراز موعد مقررانجام شود جوانه زدن را تحريك كرده و خسارت يخ زدگى راافزايش مى دهدگل هايى كه سه سال تمام دارند وقتى به صورت فراوان شروع به توليد شاخه و گل مى كنند، هرس به صورت يك روش مهم براى اين گل ها موردا ستفاده قرار مى گيرد .

هرس باعث مى شود جمع آورى گل آسان و سريع انجام پذيرد و پردازش خاك آبيارى،كوددهى، مبارزه برعليه علف هاى هرز و بيمارى ها و آفت ها آسان تر صورت گيرد.

در چند سال نخستين تاسيس گلستان هاى گل محمدى وقتى شاخه ها هنوزبه ضخامت وبلندى مناسب نرسيده ا ند هرسال اصلاانجام نمى شود يابه صورت جزئى انجام مى گيرد.

 پس ازانجام هرس براى مقابله بابيمارى از محلول قارچ كش استفاده مى شود.

 پس از هرس براى مبارزه با آفت ها وبيمارى ها بايد از قارچ كش استفاده كرد.

پس از هرس بايد اضافاتى كه برروى زمين ريخته شده جمع آورى و سوزانده شوند.

 در هنگام هرس بايد به طور مرتب قيچى هرس بوسيله ى ماده ى سفيد كننده ضدعفونى شود.بدين وسيله از ا نتقال بيمارى ا زگياهى به گياه ديگر جلوگيرى مى شود.

 حداكثر هر ده سال يك بار بايدباا نجام هرس جوان سازى،شاخه هاى آلوده كه ميزبان آفت وبيمارى هستند و خشك شده اند به طوركامل بريده شده وا زبين برده شوند درختان ميوه و علف هاى هرز كه مى توانند ميزبان آفت وبيمارى باشندبايد ازباغ هاى گل محمدى دورنگه داشت.