Dr. Rastegar Biotechnology Center

اسلایدر صفحه اصلی

خرید ، فروش ، صادرات و واردات گل محمدی و فرآورده های آن


19آبان 1397

امروز روز شادی و امسال سال گل                  نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

مولوی

20آبان 1397

گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست                 تاچشم ما نبیند دیگر زوال گل

مولوی

21آبان 1397

مستست چشم نرگس وخندان دهان باغ               از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل

مولوی

22آبان1397

سوسن زبان گشاده و گفته به پوش سرو              اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

مولوی

23آبان1397

جامه دران رسید گل از بهر داد ما                          زان می دریم جامه به بوی وصال گل

مولوی

24آبان1397

گل آن جهانیست نگنجد در این جهان                     درعالم خیال چه گنجد خیال گل

مولوی

25آبان 1397

گل کیست قاصدیست ز بستان عقل و جان          گل چیست رقعه ایست ز جاه و جمال گل

مولوی

26 آبان 1397

گیریم دامن گل و همراه گل شویم                      رقصان همی رویم به اصل و نهال گل

مولوی

27 آبان 1397

اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست                زان صدر بدر گردد آن جا هلال گل

مولوی

28آبان1397

زنده کنند و باز پر و بال نو دهند                              هرچند برکنید شما پر و بال گل

مولوی

29آبان1397

مانند چارمرغ خلیل از پی فنا                                  در دعوت بهار ببین امتثال گل

مولوی

30آبان1397

میان باغ گل سرخ های و هوی دارد                         که بو کنید دهان مرا چه بو دارد

مولوی

1آذر1397

به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل                  که هر یکی به قدح خورد و او بسو دارد

مولوی

2آذر 1397

چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل                        کسی که ساقی باقی ماه رو دارد

مولوی

3آذر1397

سوال کردم گل را که بر کی می خندی                     جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد

مولوی

4آذر1397

پیاله ای به من آورد گل که باده خوری                     خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد

مولوی

5آذر1397

عجب که خار چه بدمست و تیز و روتر شست               زرشک آنک گل و لاله صد عدو دارد

مولوی

6آذر1397

اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی                  ازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را

مولوی

7آذر1397

هست تهی خارها نیست در او بوی گل                       کور بجوید ز خار لطف گل و بوی ها

مولوی

8آذر1397

نبینی باغبان چون گل بکارد                                     چه مایه غم خوردتا گل برآید

فخرالدین اسعدگرگانی

9آذر1397

به امید آن همه تیمار بیند                                       که تا روزی بر و گل بار بیند

فخرالدین اسعد گرگانی

10آذر1397

خوش آنکه نشینیم میان گل و لاله                    ماه و تو به کف شیشه و در دست پیاله

هاتف اصفهانی

11آذر1397

در طرف چمن ساقی دوران می عشرت             در ساغر گل کرده و پیمانه لاله

هاتف اصفهانی

12آذر1397

بر سرو و سمن لولو تر ریخته باران                  بر لاله و گل در و گهر بیخته ژاله

هاتف اصفهانی

13آذر1397

وز شوق رخ و قامت تو پیش گل و سرو           بلبل کند افغان به چمن فاخته ناله

هاتف اصفهانی

14آذر1397

ای دلبر گلچهره که مشاطه صنعت                      بالای گل از سنبل تر بسته کلاله

هاتف اصفهانی

15آذر1397

آهنگ چمن کن که به کف بهر تو دارد                       گل ساغر و نرگس قدح و لاله پیاله

هاتف اصفهانی

16آذر1397

گل نگاه تو در کار دلربایی بود                               فضای خانه پر از عطر آشنایی بود

فریدون مشیری

17آذر1397

چه جای گل که تو لبخند می زدی با مهر              چه جای عمر که خواب خوش طلایی بود

فریدون مشیری

18آذر1397

من گلی پژمرده بودم در کنار غنچه ها                 گلفروش ای کاش با آنها مرا هم می فروخت

فاضل نظری

19آذر1397

تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند                  تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

سعدی

20آذر1397

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست                   که خاردشت محبت گل است و ریحان است

سعدی

21آذر1397

ما گل به دست خود ز نهالی نچیده ایم                در دست دیگران گلی از دور دیده ایم

صائب تبریزی

  22آذر1397

چنین پروراند همی روزگار                                  فزون آمد از رنگ گل رنج خار

فردوسی

 23آذر1397

فکربلبل همه آن است که گل شد یارش           گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

حافظ

24آذر1397

چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت                کز غنچه چو گل خرم و خندان به در آیی

حافظ

25آذر1397

چو گل به دامن از این باغ می بری حافظ             چه غم زناله و فریاد باغبان داری

حافظ

26آذر1397

بی رخت اشک همی بارم و گل می کارم               غیر از این کار کنون کار دگر نیست مرا

امیر خسرو دهلوی

27آذر1397

گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی                      گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی

خواجوی کرمانی

28آذر1397

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست         دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست

خواجوی کرمانی

29آذر1397

ازگل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او           تاچون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم

رهی معیری

30آذر1397

چون به بهار سرکند،لاله ز خاک من برون              ای گل تازه یادکن،از دل داغ دیده ام

رهی معیری

1دی1397

 روزی که بجنبد نفس باد بهاری                         بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

هوشنگ ابتهاج

2دی1397

برشاخه سرخ گل مکن جای                               کان حاصل رنج باغبان است

پروین اعتصامی

3دی1397

ای کاشکی رقیبان دانند قیمت تو                      گل را چه قدر باشد در دست باغبانان

سیف فرغانی

4دی1397

گل در بر ومی در کف ومعشوق بکامست         سلطان جهانم بچنین روز غلامست

حافظ

 5دی1397

در مذهب ما باده حلالست ولیکن                    بی روی تو ای سرو گل اندام حرامست

حافظ

6دی1397

حافظ منشین بی می ومعشوق زمانی            کایام گل و یاسمن و عید صیامست

حافظ

7دی1397

چو عمرم مدتی با گل گذر کرد                       کمال همنشینی در من اثر کرد

ملک الشعرای بهار

8دی1397

پای بند قفسم باز و پر بازم نیست               سر گل دارم و پروانه ی پروازم نیست

هوشنگ ابتهاج

 9دی1397

گل به لبخندو مرا گریه گرفته ست گلو         چون دلم تنگ نباشد که پر بازم نیست

هوشنگ ابتهاج

10دی1397

آتش چو به شعله بر کشد سر                        چه هیزم خشک و چه گل تر

امیر خسرو دهلوی

11دی1397

آفریننده خزان و بهار                                نوش با نیش ساخت گل با خار

مکتبی شیرازی

12دی1397

ابر شو تا که چو باران ریزی                      بر گل و خس همه یکسان ریزی

عبدالرحمن جامی

 13دی1397

در پیرهن غنچه نمی گنجد گل                از شادی آن که رنگ رویت دارد

رودکی

 14دی1397

بدو گفت گوینده کای شهریار                 به پالیز گل نیست بی رنج خار

فردوسی

 15دی1397

بی خارگل نباشدو بی نیش،نوش هم              تدبیرچیست؟وضع جهان این چنین فتاد

حافظ

 16دی1397

جوردشمن چه کندگر نکشد طالب دوست           گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم اند

سعدی

17دی1397

چنان چون بگویند اندر مثل ها                     که پهلوی هر گل نهادست خاری

فرخی سیستانی

 18دی1397

وفاداری مدار از بلبلان چشم                     که هر دم بر گلی دیگر سرایند

سعدی

 19دی1397

چوغنچه خون جگر می خور از درون لیکن                 به چشم خلق چوگل،تازه روی وخندان باش

ادیب پیشاوری

20دی1397

حاسدم برمن همی پیشی کنداین زوخطاست          بفسرد چون بشکفد گل پیش ماه فرودین

منوچهردامغانی

21دی1397

حافظ!ازباد خزان در چمن دهر مرنج                    فکر معقول بفرما،گل بی خارکجاست؟

حافظ

22دی1397

خار وگل در همند وظلمت و نور                         عسل و شهد و نشتر و زنبور

سعدی

23دی1397

خاک شیراز همیشه گل خوش بوی دهد             لاجرم بلبل خوشگوی دگربار آمد

سعدی

24دی1397

خیز خواجوکه گل ازغنچه برون می آید            بلبلی چون تو کنون حیف بود در قفسی

خواجوی کرمانی

25دی1397

در خواب بدم،مراخردمندی گفت                   کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

خیام

26دی1397

در وفا چون گل و گه وعده                          همه را صدزبانی سوسن

جمال الدین عبدالرازق

27دی1397

ز تندباد حوادث نمی توان دیدن               در این چمن که گلی بوده است یا سمنی

حافظ

28دی1397

ازاین سموم که برطرف بوستان بگذشت          عجب که برگ گلی ماند و رنگ نسترنی

حافظ

29دی1397

عشق راباهردلی نسبت به قدرجوهراست         قطره بر گل شبنم و در قعر دریا گوهراست

صائب تبریزی

30دی1397

علم اگر خواهی با مردم عالم بنشین               گل چو گل گردد خوشبو،چو به گل شد همبر

ایرج میرزا

1بهمن1397

گل ز کجی،خار در آغوش یافت                       نی شکر از راستی آن نوش یافت

نظامی

2بهمن1397

گنج بی رنج ندیده است کسی                     گل بی خار نچیده است کسی

عبدالرحمن جامی

3بهمن1397

گنج بی مار و گل بی خار نیست                شادی بی غم در این بازار نیست

مولوی

4بهمن1397

لیک از یک نفر چه کار آید                       از یکی گل کجا بهار آید

شهریار

5بهمن1397

من نمی دانم که چرادرقفس هیچ کسی کرکس نیست                  گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟

سهراب سپهری

 6بهمن1397

وصالی بی فراقی قسم کس نیست                    که گل بی خار و شکر بی مگس نیست

عطارنیشابوری

 7بهمن1397

هرکسی رانتوان گفت که صاحب نظراست         گل بی خارجهان،مردم صاحب هنرند

سعدی

8بهمن1397

هر گلی علت و عیبی دارد                                   گل بی علت و بی عیب خداست

پروین اعتصامی

9بهمن1397

هربامداد که باغبان گل سوی برزن آورد            شیراز را دوباره به یاد من آورد

لطفعلی صورتگر

 10بهمن1397

هنگام می وفصل گل وگشت وچمن شد           درباغ بهاری تهی از زاغ و زغن شد

عارف قزوینی

11بهمن1397

یک دسته گل دماغ پرور                                 از خرمن صد گیاه بهتر

نظامی

12بهمن1397

یکی گل در این نغز گلزار نیست                     که چیننده را ز آن دو صد خار نیست

ادیب پیشاوری

13بهمن1397

گل های عالم را معطر کرده بویت               ای آن که می گردد زمین در جست و جویت

حمیدرضابرقعی

 14بهمن1397

من رنگ خزان دارم و تو رنگ بهار               تا این دو یکی نشد نیامد گل و خار


 15بهمن1397

این خار و گل ارچه شد مخالف دیدار         بر چشم خلاف بین بخند اي گلزار


16بهمن1397

بهار آمد ، بهار من نیامد                      گل آمد گُلزار من نیامد

مشفق کاشانی