Dr. Rastegar Biotechnology Center

اسلایدر صفحه اصلی

خرید ، فروش ، صادرات و واردات گل محمدی و فرآورده های آن


شيوه هاى آماده سازى و غنى سازى خاك گل سرخ

 

ريشه ى گل در خاك جان مى گيرد و از آن تغذيه مى كند يكى ازپارامترهاى اصلى براى كاشت گل محمدى توجه به جنس خاك و شيوه هاى آماده سازى و غنى سازى ، PH ، EC آن است.مواردى كه در پى مى آيند به اين نكات مى پردازد. چخاك ايده ال براى باغ هاى گل محمدى ، خاك لوم – شنى مى باشد.خاك لوم تركيب متوسطى از شن و سيلت و رس مى باشد.

گل محمدى مخصوصا در خاك هاى لوم شنى كه ساختار مابين شش تا هفت ph عميق و آبريز دارد حاوى مواد ارگانيك كافى با وهم چنين مقدار جزيى آهك، خيلى خوب رشد مى كند .

ريشه ى گل محمدى در خاك هايى كه مقدار زيادى آب در آن جمع شود و يا سطح آب هاى زيرزمينى در آن بالاباشد خيلى راحت دچار بيمارى شده و فاسد مى شود.

در خاك هاى آهكى و قليايى براى آسان نمودن دريافت عناصرغذايى توسط ريشه ى گياهان با كمك كودهايى كه PH خاك را پايين مى آورند مانند كودهاىا رگانيك ” كارا ” توليدى مركز بيوتكنولوژى دكتر رستگار است و يا پودر گوگرد و اسيد هوميك ميزان PH خاک تنظيم شده درنتيجه مواد غذايى،بهتر به خورد خاك رفته و تبديل به موادى مى گردند كه گياهان بتوانند از آن ها سود ببرند.

 كمبود دو عنصر آهن وروى ازنظر كيفيت و بازدهى بسيار مهم مى باشد.اين كمبود از خاك با استفاده از محلول پاشى سولفات آهن و سولفات روى از برگ و با استفاده ازكود مايع رويشى برطرف مى گردد.

كود مايع كه با ميكرو المنت ها غنى شده ا ست در دوره ى قبل از گلدهى با اسپرى شدن بر روى برگ ها مورد استفاده قرار مى گيرد  كودگياهى مواد ارگانيك مورد نياز خاك را تامين كرده و همچنين به منظور اطمينان از تامين نيتروژن )ازت( در زمانى كه گياهان تازه شروع به گلدهى كرده اند با خاك تركيب مى شود.

 در گلستان هاى گل محمدى از كوددهى زياد با كودهاى ازت دار و هم چنين از آبيارى بيش از اندازه بايد اجتناب كرد. مقدار گوگرد مورد نياز به منظور كاهش PH خاك به 6/5 به نسبت يك كيلوگرم براى 1000 متر كود دامى پس از پخش شدن بر روى خاك بلافاصله بايد باخاك تركيب شود

براى تنظيم ساختار فيزيكى وبيولوژيكى خاك، در ماههاى پاييز وبخصوص بلافاصله پساز هرس جوان سازى دربين رديفها،استفاده از كودهاى ارگانيك مايع و جامد بسيار مفيد مى باشد.

به علت مشكلات در تامين كود دامى و هم چنين به علت گران بودن آن، مى توان در مزارع همه ى انواع ا ضافات ارگانيك حيوانى وگياهى را كاملا خرد نمود و پس از تخميربه صورت بسيار فشرده در يك جا جمع آورى كرد،بر روى آن كاه پاشيده وبا يك پوشش پلاستيكى آن را پوشاند.اين تركيب پس از مدت سه تا شش ماه تبديل به كم پوست مى گردد، سپس مى توان آن را به عنوان يك ماده ى ارگانيك با خاك تركيب كرد.اين كم پوست نيز مانند كود دامى قبل از فصل زمستان به خاك اضافه مى گردد.

خمير گل كه پسماند فرايند تقطير گل محمدى مى باشد يك عنصرارگانيك بسيار كارآمد است.به طور متوسط خمير گل داراى سه ونيم درصدازت،سه دهم درصد پتاسيم، دو دهم درصد هم چنين شامل منيزيم بوده و بيش از 80 درصد آن از مواد ارگانيك تشكيل شده است كه مى توان آن را هم خشك و آسياب نمود و يابه كم پوست تبديل كرد و به عنوان كود ارگانيك در گلستان هاى گل محمدى ا ستفاده كرد. آماده سازى خاك و پاك سازى علف هاى هرزبسيار مهم مى باشد

آماده سازى خاك باعث مى شود تا آب طبيعى باران به بيشترين مقدار در خاك محفوظ بماند،نفوذپذيرى خاك افزايشيافته ،نفوذ هوا در خاك زياد شود و علف هاى هرزى كه مصرف كننده ى آب و مواد غذايى خاك هستند تحت كنترل درآيند.

اولين شخم خاك در گلستان هاى گل محمدى با شروع اسفند ماه به محضا ينكه خاك نرم و قابل شخم زدن شد مابين شيارها انجام مى گيرد. براى اين كه ريشه ى گياه صدمه نبيند عمق شخم خاك نبايد بيشتراز 20 سانتى مترباشد.

باافزايش دماى هوا وميزان بارندگى در ماه هاى فصل بهار،علف هاى هرز دوباره ظاهر مى شوند.درا ين شرايط قبلا ز گل دهى ما دوباره شخم Rotavator بين شيارها بوسيله ى آلاتى مانند ديلم ويا زده مى شود.

هنگام جمع آورى گل،به علت استفاده ى بيش از اندازه از ما بين شيارها، خاك فشرده شده و مانع هوا رسانى به ريشه ى گياهان مى شود .  موثرترين عامل در مبارزه با علفهاى هرز، زمان مناسب و طرز صحيح انجام عمل شخم مى باشد

 علف هاى هرزى كه در حاشيه ى باغ ها رويش مى كنند مى توانند ميزبان بيمارى ها و آفت هاى طبيعى باشند.اين علف ها نيزقبل از دانه دهى بايد كنده شده و از بين برون هر سه تا چهار سال يك بار در فصل بهار شخم هاى عميق بدون نزديك شدن به ريشه ى گل،باعث مى گردد تا خاك شل و بازشود.

 براى مبارزه با علف هاى هرزاز علف كش ها مى توان استفاده كرد.به عنوان مثال در بلغارستان علف كشى كه در باغ هاى گل محمدى براى استفاده توصيه مى شود Oxadiargyl است.اين علف كش

دراوايل اسفند تا اوايل فروردين قبل از جوانه زنى به ميزان 150 سى سى در هزار متر يا يك ونيم ليتر در هكتار مورد استفاده قرار مى گيرد.در ايران معمولا از علف كش گلايفوزيت يا رنداپ D ، 2،4 استفاده مى شود.

پركردن اطراف گلوگاه ريشه با خاشاك چوب به كاهش ازدست دادن رطوبت درا ين قسمت و توقف رشد علف هاى هرز كمك مى كند.

 پوشاندن مابين شيارها با پوشش پلاستيكى سياه رنگ در كنترل رشد علف هاى هرز موثر مى باشد.استفاده ازاين پوشش پلاستيكى باعث ايجاد سيستم مالچ شده وبيمارى ها و آفت هايى كه ازخاك منشا مى گيرند را ازبين مى برد.

 مطلوب است شاخه هاى خشك و شكسته در طول سال به صورت مرتب در ماه هاى پاييز و زمستان از گلستان پاك سازى شوند.

كود دامى مورد استفاده براى افزايش مواد ارگانيك خاك بايد خوب سوخته شده باشد و يا به جاى آن مى توان اضافات گياهان حيوانات را تخمير و تبديل به كم پوست كرد وبه عنوان كود ارگانيك آن ها استفاده كرد هم چنين كودهاى ارگانيك بيوتكنولوژى دكتررستگار » كارا « – ازتوليدى مركز توصيه مى شود.

براى نخستين بار در ايران كودهاى رويشى و گلدهى مخصوص گل محمدى توليد شد.اين كودها كه به نام ” كارا ” در اختيار گلستان كاران قرار مى گيرد به همت پژوهشگران ومحققان مركز بيوتكنولوژى دكتر رستگار توليد و به صورت انبوه ارائه گرديده است. در حاشيه نخستين همايش فرصت هاى سرمايه گذارى با گل محمدى كشت بافتى از كودهاى ” كارا “رونمايى شد. متقاضيان براى اطلاع از چگونگى
فروش كودهاى فوق مى توانند به سايت www.amptco.com يا با شماره تلفن 56577151 – 021 تماس حاصل فرمايند.در ادامه با خانم دكتر طاهرى مسئول آموزش و مشاوره مركز در زمينه ى كود “كارا” به گفت و گو مى نشينيم.

 چيست؟ » كارا « خانم دكتر طاهرى با سپاس از زمانى كه دراختيار ما قرار داديد بفرماييد كارا كودهاى مخصوص دوران رويشى و گلدهى گل محمدى است كه دربسته بندى هاى جداگانه ارايه مى شود.

رويش چيست؟ » كارا « ويژگى كودهاى با توجه به شرايط آب و خاك كشوروهم چنين نياز پايه اى گل محمدى در دوران رشد – » كارا « كودهاى رويش رويشى، توليدگرديده است. استفاده ازاين كود از مراحل ابتدايى رشد كه مى تواند از دو تا سه هفته پساز كاشت آغاز و تا مرحله قبل از گلدهى ا دامه يابد.استفاده از كودهاى ويژه ي دوره ي رشد رويشى گل محمدى علاوه بر رفع كامل نياز غذايى، سبب افزايش رشد طولى، سبزينگى و افزايش سطح برگى مى شود. هم چنين استفاده ازاين كودها با ايجاد تغذيه كامل و سلامت گياه، مقاومت نسبت به آفات وبيمارى ها را افزايش مى دهد.

هم بايد براى دوران گلدهى مناسب باشند؟ » كارا « بنابراين كودهاى گلدهى سبب افزايش تعداد واندازه ى گل وهم چنين افزايش گل – » كارا « بله، دقيقا كودهاى گلدهى مى شود استفاده ازاين كود در زمان پايان دوره رشد رويشى و چند هفته قبل از دوره گلدهى توصيه مى شود.

توضيح بفرماييد؟ » كارا « ممكن است درخصوص مصرف و زمان استفاده از كودهاى كودهاى رويشى و گلدهى هر دو همراه آب آبيارى مورد استفاده قرار مى گيرند.بسته به آناليز آب و خاك معمولابه طور متوسط 100 تا 300 كيلوگرم در هكتار در نظر گرفته مى شود. همان گونه كه عرض كردم كودهاى رويشى معمولا در طول دوره ى رشد رويشى كه تقريبا ازاسفند ماه تا يك ماه قبل از شروع گلدهى مى باشد و كودهاى گلدهى نيز سه تا چهار هفته قبل و هنگام گلدهى مورد استفاده قرارمى گيرد.

 چيست؟ » كارا « خانم دكتر كودهاى مايع ارگانيك اين كودها تركيبى از اسيد هيوميك،اسيد فولويك، عصاره ى جلبك دريايى، عناصر غذايى فسفر، پتاسيم ونيتروژن و هم چنين حاوى ريز مغذى هاى آهن ، روى ، مس ،بور و منگنز مى باشد 8 – 10 ليتر آن همراه و هم زمان با كودهاى رويشى و گلدهى مى گردد.

 چيست؟ » كارا « تفاوت كودهاى مايع ارگانيك با كودهاى رويشى و گلدهى تركيبى ا ز عناصر ماكرو و ريزمغذى هاى مورد نياز دوره رشد و » كارا « كودهاى رويشى و گلدهى گل محمدى مىباشد وبخش اعظم آن شامل عناصر غذايى ضرورى براى رشد و گلدهى مى باشد اما بخش اعظم كودهاى مايع ارگانيك شامل مواد آلى هيوميكى،اسيد فولويك و عصاره جلبك در زمره ى كودهاى آلى قرار مى گيرد زمانى كه » كارا « دريايى مى باشد. در واقع كودهاى ارگانيك كودهاى آلى همراه با كودهاى پودرى گلدهى و رويشى مورداستفاده قرار مى گيرد عناصر غذايى مورد نياز نهال و مواد آلى به طورهم زمان درا ختيار گياه قرار داده مى شود و هم چنين مواد آلى موجود در كودارگانيك سبب افزايش كارايى و جذب عناصر معدنى موجود دركود پودرى گلدهى و رويشى مى شود. لازم است يادآورى كنم كه كودهاى گلدهى و رويشى و هم چنين كود مايع ارگانيك گل محمدى هم قابليت استفاده همراه آبيارى و هم قابليت ا ستفاده محلول پاشى را دارند.اما توصيه ما بر اين است به منظورافزايش قابليت جذب عناصر غذايى كودهاى پودرى گلدهى و رويشى گل محمدى به همراه كود ارگانيك همراه با هم استفاده گردند

 شما كودهاى جامد ارگانيك را نيز توليد مى كنيد؟ كودهاى جامد ارگانيك تركيبى از كود دامى كاملا پوسيده گاوى و گوسفندى به نسبت دوبه يك است.البته مطلوب است كه باخون و ضايعات كشتارگاهى، گوگرد و عناصر ماكرو و ميكرو نيز غنى گردد اما از آن جايى كه اين فرآيندنيازمند شرايط دمايى و تهويه اى خاص مى باشد.توصيه مى كنيم كه به مركز ما سفارش داده شود ولى اگر گلستان كارانى هستند كه خودشان داراى اين توانمندى هستندمساله اى ديگر است .